YARGITAY CEZA GENEL KURULU VE YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ KARARLARI

Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ve 19. Ceza Dairesi ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunca telif hakları alanında verilen kararlara daha rahat ulaşılabilmesini teminen Yargıtay Başkanlığı Bilgi Bankasından ilgili kararlar taranmış ve bu alanda verilen kararlar özetlenerek derlenmiştir. Esas Numarası veya Karar Numarası ile https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/ linkinden arama yapılması halinde, söz konusu kararların yayınlanan tam içeriğine ulaşılabilir.

Toplam kayıt sayısı: 36


IdKurul/DaireEsas Numarası / Karar NumarasıBaşlıkÖzet
2 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2018/398 E. 2018/413 K. 09.10.2018 Bilgisayar oyunlarında bandrolsüzlük suçu5846 sayılı Kanun'un 81. maddesinin 1. fıkrasında talebe bağlı olmaksızın bandrol yapıştırılması zorunlu bulunan eserler arasında sayılmayan, ancak kolay kopyalanmaya müsait diğer eserler kapsamında eser veya hak sahiplerinin talebi bulunması hâlinde bandrol yapıştırılması zorunlu olan bilgisayar oyunları hakkında kanunda bir düzenleme bulunmamasına karşın, Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde yapılan 06.11.2004 tarihili değişiklik ile getirilen ve 01.11.2010 tarihli değişiklikle de muhafaza edilen, bilgisayar oyunlarının çoğaltılmış nüshalarının mutlak bir şekilde bandrol yapıştırılması zorunluluğuna tabi olduklarına ilişkin düzenlemenin, ceza hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak Anayasal bir ilke olan "hukuk devleti" ve "suç ve cezaların kanuniliği" ile "idarenin düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza konulamayacağı" ilkelerine açıkça aykırı olduğu konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Bu nedenle, kanuna göre suçun unsurları arasında bulunmayan bir düzenlemenin idari bir tasarruf olan yönetmelik ile genişletilemeyeceğinin kabulü zorunludur. Bu kabul doğrultusunda; eser veya hak sahiplerinin talebi bulunması hâlinde bandrol yapıştırılması zorunlu olan bilgisayar oyunları (oyun CD'leri) bakımından suçun oluşup oluşmadığının belirlenebilmesi için hak sahiplerinin ilgili bakanlıktan bandrol yapıştırılması talebinde bulunup bulunulmadıklarının araştırılması gerekmektedir.
3 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2018/343 E. 2020/210 K. 14.05.2020 Temyiz hakkının kullanılabilmesi için katılanlara tebliğ yapılması… Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (...) 26.03.2012 havale tarihli şikâyet ve katılma talepli dilekçesi, iddianame tanzim edilerek kovuşturma aşamasına geçildikten sonra ve 09.05.2013 tarihli ve 385-274 sayılı hükümden önce mahkemeye ulaşmasına rağmen, katılma istemi hususunda bir değerlendirme yapılmayan ve gerekçeli karar tebliğ edilmeyen şikâyetçi ... vekilinin, sanığın temyizi nedeniyle hükmün bozulması sonrasında duruşmalara çağrılmadığı ve katılma talebine ilişkin olumlu ya da olumsuz bir karar verilmediği belirlendiğinden, bozma ilamı sonrasında duruşmalardan haberdar edilmesi gereken, temyiz aşamasına kadar bu hakkı kullandırılmayan ve haklarını korumanın başka bir yolu da bulunmayan şikâyetçi meslek birliğinin (...) kamu davasına katılma konusundaki hakkını kullanabilmesi amacıyla Ceza Genel Kurulunca öncelikle tevdi kararı verilmek suretiyle, gerekçeli kararın ... vekiline tebliğinin sağlanarak temyiz süresinin başlatılması, kararın ... vekili tarafından temyiz edilmemesi durumunda, dosyanın Ceza Genel Kurulunca işin esası bakımından incelenerek sonuçlandırılması; ... vekili tarafından temyiz edilmesi durumunda ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tebliğname düzenlenmesi sağlanıp temyiz istemlerinin birlikte ve tek seferde incelenerek temyiz davasının sonuçlandırılması gerekmektedir.
4 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/788 E. 2020/34 K. 28.01.2020 Radyodan müzik dinletilmesi halinde kastın yokluğu5846 sayılı Kanun'da koruma altına alınan musiki eserlerinin, basamakta yer alan hak sahiplerinden aynı Kanun'un 41 ve 52. maddeleri doğrultusunda yazılı izin alınmaksızın işaret, ses veya resim nakline yarayan radyo vasıtasıyla kişisel kullanım alanı dışına çıkılarak Eser, İcra, Fonogram, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yapılan umuma açık mahallere ilişkin sınıflandırmada ticaret merkezleri arasında sayılan markette son tüketici konumunda olan, aralarında şahsi bağlantı bulunmayan, birbirinden bağımsız ve bu nedenle umum sayılan müşterilere, kurulan sistem üzerinden Kanun'un 24. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde dolaylı temsil edilmesi suretiyle 5846 sayılı Kanun'un 71/1. maddesinde yer alan mali haklara tecavüz suçunun maddi unsurlarının oluştuğu anlaşılmış ise de; radyo kuruluşunca yapılmakta olan yayın içeriğine müdahale yetkisi ve imkânı bulunmayan sanığın, katılanların hak sahibi olduğu “Cheri Cheri Lady” ve “Dilemma” adlı müzik eserlerinin radyo kuruluşunca yayınlanacağını bilemeyeceğinden, müşterilerine anılan müzik eserlerinin dinletilmesi amacıyla hareket ettiğinin söylenemeyeceği, bu bakımdan yayın akışında 5846 sayılı Kanun tarafından korunan eserlerin kullanılacağını bilmeden radyo yayınını umuma arz ettiği sırada, suça konu müzik eserlerinin umumi mahal sayılan yerde son tüketici konumunda olan müşterilere bilerek ve isteyerek vasıtalı temsili sağlanmadığından, kasten hareket etmeyen sanığa atılı mali haklara tecavüz suçunun manevi unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekmektedir.
5 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/371 E. 2019/63 K. 05.02.2019 Temyiz hakkının kullanılabilmesi için katılanlara tebliğ yapılmasıUluslararası sözleşmeler ve Anayasa ile güvence altına alınan hak arama hürriyetinin sağlanması amacına uygun olarak CMK'nın 234. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, sanık hakkında açılan kamu davasına katılma talebinde bulunan Warner Bros Film ve Video San. Tic. A.Ş. ve Ulusal Cad. ve Gıs. Çözümleri Mühendislik Bilgisayar Eğitim Ticaret A.Ş.’nin duruşmalardan haberdar edilmesi zorunluluğunun bulunduğu, bu zorunluluğun Yerel Mahkemece yerine getirilmesi üzerine dosyaya sunulan belgelerden hak sahibi oldukları anlaşılan anılan şirketlerin açılan kamu davasına katılmasına karar verildiği, CMK'nın 242. ve 260. maddesi uyarınca kanun yollarına başvurma hakkı bulunan Warner Bros Film ve Video San. Tic. A.Ş. ve Ulusal Cad. ve Gıs. Çözümleri Mühendislik Bilgisayar Eğitim Ticaret A.Ş. isimli şirketlere gerekçeli kararın tebliğ edilmesi gerektiği, ancak somut olayda açılan kamu davasına katılmalarına karar verilen anılan şirketlere veya dosya içeriğinde mevcut olan vekaletnameler veya yetki belgesiyle yetkilendirilen avukatlara gerekçeli kararın tebliğ edilmediği… Av. ...’e yapılan tebligatın hukuken sonuç doğurmaması sebebiyle katılanların gerekçeli karardan haberdar olmadıklarının kabul edilmesi gerektiği anlaşılmakla; Kanun yollarına başvurma konusundaki hakkını kullanabilmesi amacıyla Ceza Genel Kurulunca öncelikle tevdi kararı verilmek suretiyle, gerekçeli kararın katılanlar Warner Bros Film ve Video San. Tic. A.Ş. ve Ulusal Cad. ve Gıs. Çözümleri Mühendislik Bilgisayar Eğitim Ticaret A.Ş. vekillerine tebliği sağlanarak temyiz süresinin başlatılması, kararın katılanlar vekili tarafından temyiz edilmemesi durumunda, dosyanın Ceza Genel Kurulunca işin esası bakımından incelenerek sonuçlandırılması; katılanlar vekili tarafından temyiz edilmesi durumunda ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tebliğname düzenlenmesi sağlanıp, temyiz istemlerinin birlikte ve tek seferde incelenerek temyiz davasının sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu aşamada Warner Bros Film ve Video San. Tic. A.Ş. ve Ulusal Cad. ve Gıs. Çözümleri Mühendislik Bilgisayar Eğitim Ticaret A.Ş. isimli şirketlerin sanık hakkında açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda verilen kararın tebliğ edilmemesi sebebiyle kanun yollarına başvurma haklarının kısıtlandığı gerekçesiyle bozulmasına karar verilmesi mümkün görülmemiştir.
6 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/155 E. 2018/411 K. 09.10.2018 Mağduru kamu olan bandrolsüzlük suçlarında aynı neviden fikri içtima (TCK m.43/2) uygulanmaz.İl Denetim Komisyonu görevlilerinin yaptıkları denetim sırasında, pazar yerinin ortasında bulunan belediyeye ait alanda kurulu çadırda hak sahiplerinin izni olmadan kopyalanmış ve bandrolsüz oldukları tespit edilen CD'lerin sanık tarafından satışının yapıldığını tespit ettikleri olayda; sanığın ikrarı, olay tutanağı ve dosya kapsamına göre eylemin sabit olduğunun, bilirkişi raporuna göre ele geçirilen CD'lerin tamamının bandrolsüz ve kopyalanmış olduklarının, hak sahipleri adına davaya katılan meslek birliği ... ve ...'ın sanıktan şikâyetçi olduklarının anlaşılması karşısında; bandrol yükümlülüğüne aykırılığın aynı eserle ilgili olarak 5846 sayılı Kanun'un 5728 sayılı Kanun'la değişik 71. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendinde tanımlanan suçla birlikte işlenmesi hâlinde uygulanması gereken ve 5846 sayılı Kanun'un 5728 sayılı Kanun'la değişik 81/13. maddesinde düzenlenen özel fikri içtima hükmü uyarınca aynı Kanun'un 71. maddesine yapılan yollamanın sadece ceza yaptırımının belirlenmesine ilişkin olması, suçun vasfında ve re'sen kovuşturmaya tabi bir suç olma niteliğinde bir değişiklik meydana getirmemesi, bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçunda mağdurun doğrudan eser sahipleri olmayıp toplumu oluşturan bireyler yani kamu olması, suçun konusunu birden çok eser nüshasının oluşturması ve birden çok şikâyetçinin bulunması hâlinin de bu durumda bir değişikliğe neden olmaması ile mağdurunun kamu olduğu kabul edilen bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçu açısından TCK'nın 43/2. maddesinde ifade edilen "aynı suçun birden fazla kişiye karşı" işlenmesi şartının gerçekleşmesinin mümkün olmaması nedeniyle, sanık hakkında TCK'nın 43/2. maddesinin uygulanma şartlarının bulunmadığının kabulü gerekmektedir.
7 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/148 E. 2019/262 K. 26.03.2019 Hukuki kesinti iddianamenin düzenlenmesiyle oluşur.Sanığın İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Yeşilova Mahallesi, metrobüs durağı üst geçidinde 04.12.2009 tarihinde saat 20.10 sıralarında seyyar tezgâh üzerinde bandrolsüz CD satışı yaptığı olayda; Ceza Genel Kurulu ve Özel Dairelerin istikrarlı uygulamalarında hukuki kesintinin iddianamenin düzenlenmesiyle oluşacağının vurgulanması karşısında, iddianamelerin düzenlendiği 07.01.2010, 12.01.2010 ve 29.04.2010 tarihlerine kadar hukuki kesinti oluşmadan bir suç işleme kararıyla, aynı mağdura karşı ve değişik zamanlarda sanığın 5846 sayılı Kanun’a muhalefet suçunu işlediği anlaşıldığından, sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
8 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/126 E. 2019/261 K. 26.03.2019 Hukuki kesinti iddianamenin düzenlenmesiyle oluşur.Sanığa ait seyyar tezgâhta bulunan suça konu materyallere 06.11.2009 tarihinde kolluk görevlileri tarafından el koyulduğu, tutanak tarihinden sonra sanığın suç işleme kararını yenileyerek seyyar tezgâhta satmak amacıyla bandrolsüz materyalleri temin ederek 04.12.2009 ve 05.12.2009 tarihlerinde seyyar tezgâhta yeniden satışa hazır vaziyette bulundurduğu iddia edilebilecek ise de 06.11.2009 tarihli tutanak ve dosya kapsamına göre sanığın sadece seyyar tezgâhında bulunan suça konu materyallere el koyulduğu, sanığın seyyar tezgâhta satmak için bulundurduğu materyalleri saklaması için bağımsız bir deposu bulunup bulunmadığına dair tespiti mevcut olmadığı gibi sanığın ikametinde veya mevcut olması hâlinde depo vb. alanlarda herhangi bir arama işlemi yapılmadığından, sanığın aynı suç işleme kararı altında ikinci ve üçüncü suçu işlemediğinin, yani suç işleme kararını yenilediğinin ileri sürülemeyeceği, 06.11.2009 tarihinde sanığa ait seyyar tezgâhta bulunan materyallere el koyulmasından sonra 04.12.2009 ve 05.12.2009 tarihinde el koyulan suç eşyasının 06.11.2009 tarihinde el koyulan materyallerle birlikte ikametinde veya sanığa ait diğer alanlarda bulundurarak peyderpey satışa sunduğu suç eşyasından olmadığını ve ilk el koyma işleminden sonra sanığın suç işleme kararını yenileyerek seyyar tezgâhta satmak amacıyla yeniden suça konu ürünleri temin ettiğini kanıtlar herhangi bir delilin mevcut olmadığı, bu durumun sanığın lehine değerlendirilmesi gerektiği gözetilerek sanığın seyyar tezgâhta, yirmi sekiz ve bir günlük aralar ile bandrolsüz CD/DVD satışı yaptığı ve böylece aynı suç işleme kararı kapsamında 5846 sayılı Kanun’a muhalefet ettiği sonucuna varılmalıdır.
10 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2019/1039 E. 2019/9281 K. 30.05.2019 Bandrol suçlarında teşebbüs10.06.2010 tarihli arama tutanağına göre, hükmü temyize gelmeyen olayın diğer sanığı ...’a ait matbaada yapılan aramada, aralarında Yayıncılar meslek birliğinin hak sahibi olduğu eserlere ait formaların da bulunduğu toplam 23.000 adet kitap forması ile 246 adet metal baskı kalıbı, 37.000 adet tabaka 60 gr. ... marka kitap kağıdı, 84.000 adet tabaka 60 gr. ... marka kitap kağıdı, baskı ve pozlama makinesi ile forklifti ele geçirilmesi ve 11.03.2013 tarihli bilirkişi raporuna göre, ele geçirilen ürünlerin korsan kitap üretim ve satışına istinaden hazır edilme aşamasında iken elde edilen ürünler olduğunun belirtilmesi; formaların kesimi yapılıp ciltlemesi tamamlandığında kitap şeklinde yayınlanabilecek nitelikte olması ve suça konu ürünlerin henüz kesimi yapılıp ciltlemesi gerçekleşmediğinin anlaşılması karşısında, süreli olmayan yayınlarda bandrol yükümlülüğüne aykırılık veya bandrolsüzlük suçunun oluşabilmesi için eserin tamamının ya da anlamlı bir kısmının çoğaltılıp satışa arz edilmesi, satılması, dağıtılması gibi kanunda tadadi olarak belirtilen eylemlerin somut olayda tamamlanmadığı ve suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması…. bozmayı gerekirmiştir.
11 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2018/4458 E. 2018/12162 K. 21.11.2018 Bandrolsüzdük suçunun failiHak sahibi olan katılanın dava konusu kitaplarla ilgili olarak hak sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri ibraz etmesi ve sanıktan şikayetçi olması, 5846 sayılı Kanun’un 81/13. fıkrasında düzenlenen özel içtima hükmü ve aynı Kanun’un 71/1. maddesinde düzenlenen manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçu ile 81/4. maddesinde düzenlenen suçun herkes tarafından işlenebilen bir suç niteliğinde olması ve özgü suç olarak kabulünün mümkün bulunmaması karşısında, sanık hakkında 5846 sayılı Kanun'un 81/13 maddesi yollamasıyla aynı Kanunun 71/1. maddesi uyarınca hüküm kurulması gerekirken hukuki nitelendirmede hataya düşülerek, bandrolsüz kitapları iş yerinde satan sanığın bandrol yükümlüsü olmadığından bahisle yerinde görülmeyen ve yasal olmayan gerekçeyle 5846 sayılı Kanun’un 81/4. maddesi ile ceza tayini Kanuna aykırıdır.
12 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2018/3764 E. 2018/8513 K. 11.07.2018 Kitap fotokopisi/bandrol yükümlülüğüProf. Dr. .... tarafından yazılan katılan şirketin hak sahibi bulunduğu "Türk Hukuk Tarihi" isimli, 5846 sayılı Kanun'un 81/4. maddesi kapsamında olan, bandrole tabi eser niteliğindeki ders kitabının izinsiz çoğaltılmış fotokopilerinin sanığın işlettiği Üniversite Copy isimli işyerinden tanıklar tarafından satın alınmış olduğu anlaşılmakla; sanık hakkında 5846 sayılı Kanun'un 71/1. maddesi uyarınca hükmolunan cezadan aynı Kanun'un 81/13. maddesi uyarınca artırım yapılmaması
13 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/34863 E. 2018/1801 K. (21.02.2018) Bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçlarında mağdur kamudur. Meslek birlikleri tüzel kişi olduklarından mağdur olamaz.Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, Dairemizin de benimsediği 08/04/2014 tarih 2013/7-591 Esas, 2014/171 Karar sayılı kararında açıklandığı üzere, bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçlarında suçun mağdurunun doğrudan eser sahipleri olmayıp toplumu oluşturan bireyler olduğu, 5237 sayılı TCK’nın hazırlanmasında esas alınan suç teorisine göre bu durumda yani suçun mağdurunun toplumu oluşturan bireyler olması halinde tüzel kişiler suçtan zarar gören olmalarına rağmen suçun mağduru sayılmayacağından meslek birliklerinin şikayetçi olması halinde de durumun değişmeyeceği cihetle; UYAP ortamında yapılan araştırmada benzer eylemler nedeniyle, sanık hakkında, İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinin 01/04/2014 tarih ve 2013/220 Esas, 2014/226 sayılı kararı ile verilip Dairemizin 2016/7870 sayılı esası ile aynı gün incelemesi yapılan ve bozulmasına karar verilen dava dosyasının da mevcut bulunduğunun anlaşılması karşısında; Anılan dosya incelenerek suç ve iddianame tarihleri dikkate alınıp hukuki kesintinin iddianamenin düzenlenmesiyle gerçekleşeceği gözetilmek suretiyle, sanıkların bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda aynı mağdura karşı aynı suçu birden fazla işleyip işlemediğinin ve hakkında TCK'nın 43/1. maddesinin (zincirleme suç) uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılması zorunludur.
14 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/34798 E. 2019/13348 K. 23.10.2019 Geçerli bir şikâyet için sunulması gereken belgeler5846 sayılı Kanun’un 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanun ile değişik soruşturma ve kovuşturma usulünü düzenleyen 75. maddesindeki "71 ve 72. maddelerde sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması şikâyete bağlıdır. Yapılan şikâyetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet Başsavcılığına vermeleri gerekir. Bu belge ve sair delillerin şikâyet süresi içinde Cumhuriyet Başsavcılığına verilmemesi halinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir” şeklindeki düzenleme ile 5846 sayılı Kanun’un 20 ve devamı maddeleri uyarınca mali hakların, işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını kapsadığı göz önünde bulundurularak; şikâyetçi şirketin şikâyet ve katılma dilekçelerine eklediği belge ve delillerin incelenmesi sonucunda; şikâyetçi Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. vekilinin dava konusu materyaller ile ilgili olarak 6 aylık kanuni şikâyet süresi içerisinde hak sahipliğine ilişkin hukuken geçerli belgeleri ibraz etmediği (her ne kadar yeminli tercüman tarafından tercüme edilen 22.01.2010 tarihli belgede şikâyetçi Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin, Faronics şirketinin Türkiye’deki temsilcisi ve imtiyazlı ortağı olduğu belirtilmiş ise de, Faronics şirketinin, Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’ne 5846 sayılı Kanun’da belirtilen mali haklardan hangisini devrettiği, Türkiye’deki hak sahipliği süresi ile suç tarihi itibarıyla hak sahipliğinin bulunup bulunmadığı hususları belirtilmediği gibi Faronics şirketinin Deep Freeze isimli programın üreticisi ve telif hakkı sahibi olduğuna ilişkin herhangi bir belge de dosyaya ibraz edilmediği anlaşılmakla) gözetildiğinde, sanık hakkında şikâyet yokluğu sebebiyle düşme kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hukuka aykırıdır.
15 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/34795 E. 2019/13347 K. 23.10.2019 Tek fiille birden fazla bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçunun işlenmesi ve farklı neviden fikri içtima5237 sayılı TCK'nın 44. maddesinde “işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılır” hükmüne yer verilmesi, bir fiilden kastedilenin sanığın hareket veya hareketlerinin bir sonucu elde etmeye (bir suçu işlemeye) yönelik olması, bu nedenle de fiilde birden fazla hareketin bulunabilmesi karşısında; sanığa ait araçta ve tezgahta yapılan denetimde bandrolsüz, sahte bandrollü ve başka bir esere ait bandrol yapıştırılmış usulsüz bandrollü kitapların ele geçirildiği nazara alındığında, tespit edilen sanığın eyleminin TCK'nin 44. maddesi aracılığıyla 5846 sayılı Kanun'un 81/9. maddesine uyduğu gözetilmeden, aynı Kanun’un 81/4. maddesi uyarınca hüküm kurulması, aleyhe temyiz olmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.
16 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/34767 E. 2019/4977 K. 27.02.2019 Tek fiille birden fazla bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçunun işlenmesi ve farklı neviden fikri içtima5237 sayılı TCK'nun 44. maddesinde “işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılır” hükmüne yer verilmesi, bir fiilden kastedilenin sanığın hareket veya hareketlerinin bir sonucu elde etmeye (bir suçu işlemeye) yönelik olması, bu nedenle de fiilde birden fazla hareketin bulunabilmesi karşısında; 48 adet sahte bandrollü, 250 adet bandrolsüz, 39 adet de başka bir esere ait bandrol yapıştırılmış kitap sattığı tespit edilen sanığın eyleminin TCK'nun 44. maddesi aracılığıyla 5846 sayılı Kanun'un 81/9. maddesine uyduğu gözetilmeden, aynı Kanun’un 71/1, 81/13, 81/9 ve 81/10 maddeleri uyarınca üç kez ayrı ayrı cezaya hükmolunması hukuka aykırıdır.
17 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/34751 E. 2018/9456 K. 26.09.2018 Meslek birliğinin şikâyet hakkı/meslek birliğinin sunması gereken belgelerŞikayetçi ... Birliği vekilinin dava konusu materyaller ile ilgili olarak 6 aylık kanuni şikayet süresi içerisinde hak sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri usulüne uygun şekilde ibraz etmediği (şikayetçinin hak sahibi olduğunu 15.01.2013 tarihinde öğrenmesine rağmen, dava konusu materyaller ile ilgili olarak 6 aylık kanuni şikayet süresi geçtikten sonra 04.11.2013 tarihinde hak sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri vekili aracılığıyla ibraz ettiği) gözetildiğinde, sanık hakkında 5846 sayılı Kanun'un 81/4. maddesi yerine aynı Kanun'un 71/1, 81/13. maddeleri gereğince uygulama yapılması ve anılan meslek birliğinin davaya katılmasına karar verilip lehine vekalet ücretine hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir.
18 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/34750 E. 2017/6009 K. 21.06.2017 Meslek birliğinin şikâyet hakkı Bandrolsüzlük suçunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın davaya katılma hakkı yoktur.Şikâyetçi Basım Yayın Meslek Birliği vekilinin dava konusu materyaller ile ilgili olarak 6 aylık kanuni şikayet süresi içerisinde hak sahipliğine ilişkin hukuken geçerli herhangi bir belge ibraz etmediği gözetilmeden anılan meslek birliğinin ve kamu davasının niteliğine göre suçtan doğrudan zarar görmediği ve bu nedenle davaya katılma hakkı bulunmadığı halde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün davaya katılmalarına karar verilip lehlerine vekalet ücretine hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir.
19 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/34701 E. 2018/2207 K. 28.02.2018 Tek fiille bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçlarından birinin ve 71.maddede düzenlenen şikayete tabi suçlardan birinin işlenmesi (farklı neviden fikri içtima)Dava konusu bandrolsüz eserler üzerinde hak sahibi olan şirketin sanık ...'dan şikayetçi olup hak sahibi olduklarını ispatlaması karşısında, eylemin 5728 sayılı Kanun ile değişik 5846 sayılı Kanun'un 71/1 ve 81/13. maddelerine uyduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
20 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/34695 E. 2019/13362 K. 23.10.2019 Meslek birliğinin şikâyet hakkı/meslek birliğinin sunması gereken belgeler5846 sayılı Kanun’un 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanun ile değişik soruşturma ve kovuşturma usulünü düzenleyen 75. maddesindeki "71 ve 72. maddelerde sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması şikayete bağlıdır. Yapılan şikayetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet Başsavcılığına vermeleri gerekir. Bu belge ve sair delillerin şikayet süresi içinde Cumhuriyet Başsavcılığına verilmemesi halinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir” şeklindeki düzenleme ile 5846 sayılı Kanun’un 20 ve devamı maddeleri uyarınca mali hakların, işleme, çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarını kapsadığı göz önünde bulundurularak; şikayetçi MÜYAP meslek birliği vekilinin sunmuş olduğu müzik eseri işletme belgesine göre yapımcı şirketin, 5846 sayılı Kanun’da belirtilen mali haklardan hangisine sahip olduğu, temsil hakkına sahip olup olmadığı ve hak sahipliği süresi belirtilmediği gibi şikayetçi MÜYAP Meslek Birliği ile yapımcı şirket arasında "üyelik ve yetki belgesi" imzalandığı ancak suça konu yabancı eserin hak sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin, temsil haklarını adı geçen şirkete devrettiğine dair hukuken geçerli ve yeterli belgeleri kanuni süresi içinde ibraz etmediği; şikayetçi MÜYORBİR meslek birliği tarafından ise hak sahipliğine ilişkin herhangi bir belge sunulmadığı anlaşıldığından davaya katılma ve temyiz hakkı bulunmayan şikayetçiler vekilinin temyiz inceleme isteminin reddine karar verilmiştir.
21 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/34675 E. 2016/21516 K. 17.10.2016 Meslek birliğinin şikâyet hakkı/meslek birliğinin sunması gereken belgeler Tek fiille bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçlarından birinin ve 71.maddede düzenlenen şikayete tabi suçlardan birinin işlenmesi (farklı neviden fikri içtima)Soruşturma aşamasında sunduğu belgeler üzerine hak sahipliği kabul edilen ... Meslek Birliğine ait hangi müzik eserlerinin sanıkta yakalanan ürünlerin içeriğinde mevcut olduğunun bilirkişi raporu ile tespit edilmeden davaya katılmasına karar verilerek, sanık hakkında 5846 sayılı Kanun'un 71/1 ve 81/13 maddelerinin uygulanmasına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
22 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/34657 E. 2016/16167 K. 25.04.2016 Bandrol taşıması zorunlu olan eser nüshaları5846 sayılı Kanun'un 81/1. maddesindeki "Musiki ve sinema eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırılması zorunludur. Ayrıca, kolay kopyalanmaya müsait diğer eserlerin çoğaltılmış nüshalarına da eser veya hak sahibinin talebi üzerine bandrol yapıştırılması zorunludur. Bandroller, bakanlıkça bastırılır ve satılır. Bakanlıkça belirlenen satış fiyatı üzerinden meslek birlikleri aracılığı ile de bandrol satışı yapılabilir." Şeklindeki düzenleme karşısında, oyun ve program CD'lerinin (kasetlerinin) zorunlu bandrole tabi eser niteliğinde olmadığı, ancak hak sahibinin talebi üzerine bandrol yapıştırılmasının zorunlu olduğu gözetilerek, Sanığın işyerinde ele geçen dava konusu 296 adet oyun kasetlerine ilişkin olarak, hak sahiplerinin ilgili bakanlıktan bandrol talebinde bulunup bulunmadıkları, suça konu kasetlerin orijinallerinin bandrole tabi olup olmadıkları araştırılıp tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri yerine, eksik araştırma sonucunda yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
23 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/34575 E. 2017/5177 K. 31.05.2017 Şikayete tabi suç5846 sayılı Kanuna aykırılık suçundan kurulan hükme ilişkin olarak, sanık hakkında hak sahiplerince yapılmış bir şikâyet olmamasına rağmen 5846 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun ile değişik 81/4 maddesi yerine aynı Kanun’un 71/1. ve 81/13. maddesi uyarınca hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
24 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/34527 E. 2016/19183 K. 07.06.2016 Meslek birliğinin şikâyet hakkı/meslek birliğinin sunması gereken belgelerŞikayetçi .... vekili ile temsilcisinin dava konusu eserlerle ilgili olarak sadece yayınevinden aldığı yetki belgesini ibraz etmesi, diğer şikayetçilerin ise hak sahibi olduklarını kanıtlayan belgeleri ibraz etmemesi karşısında, sanık hakkında 5846 sayılı Kanun'un 81/4. maddesi yerine aynı Kanun'un 71/1, 81/13. maddeleri gereğince uygulama yapılması bozmayı gerektirmiştir.
25 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/34459 E. 2018/423 K. 18.01.2018 Meslek birliğinin şikâyet hakkı/meslek birliğinin sunması gereken belgeler5846 sayılı Kanun'un, 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanun ile değişik soruşturma ve kovuşturma usulünü düzenleyen 75. maddesindeki; "...71 ve 72. maddelerde sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması şikayete bağlıdır. Yapılan şikayetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet Başsavcılığına vermeleri gerekir. Bu belge ve sair delillerin şikayet süresi içinde Cumhuriyet Başsavcılığına verilmemesi halinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir...” şeklindeki düzenlemeye göre, temyiz eden meslek birliklerinin şikayet ve katılma dilekçelerine ekledikleri belge ve delillerin incelenmesi sonucunda; Şikayetçi ... Meslek Birliğinin yabancı meslek birliği ... ile "karşılıklı temsil anlaşması" imzaladığı, ancak suça konu yabancı eserin hak sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin şikayet ve temsil haklarını, adı geçen birliğe devrettiğine dair hukuken geçerli ve yeterli belgeleri yasal süresi içinde dosyaya sunamadığı,Şikayetçi ... Meslek Birliğinin ... Müzik (Türkiye)... A.Ş. ile arasında "üyelik ve yetki belgesi" imzaladığı, ancak suça konu yabancı eserin hak sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin, şikayet ve temsil haklarını adı geçen şirkete devrettiğine dair hukuken geçerli ve yeterli belgeleri yasal süresi içinde dosyaya sunamadığı, mahkemece şikayetçi Meslek Birliklerine katılan sıfatı verilmesinin de kendilerine kanun yoluna başvurma hak ve yetkisi kazandırmayacağı anlaşıldığından hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
26 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/34387 E. 2016/20169 K. 23.06.2016 Bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçlarında mağdur kamudur.Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizin de benimsediği 08/04/2014 tarih 2013/7-591 Esas 2014/171 karar sayılı kararında açıklandığı üzere, bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçlarında suçun mağdurunun doğrudan eser sahipleri olmayıp toplum olduğu cihetle … suça sürüklenen çocuğun bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda aynı mağdura karşı aynı suçu birden fazla işleyip işlemediğinin ve hakkında TCK'nın 43/1. maddesinin (zincirleme suç) uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılması zorunluluğu bozmayı gerektirmiştir.
27 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/34333 E. 2019/10050 K. 26.06.2019 Bandrol taşıması zorunlu olan eser nüshaları5846 sayılı Kanun'un 81/1. maddesinde yer alan "Musiki ve sinema eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırılması zorunludur." düzenlemesi uyarınca süreli olmayan yayınların bandrole tabi bulunduğu, anılan Kanun'da "süreli olmayan yayın" tanımının yer almadığı ancak, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 2/h maddesinde "süresiz yayın" kavramının "Belli aralıklarla yayınlanmayan kitap, armağan gibi basılmış eserler" olarak tanımlandığı, yine Türk Dil Kurumu tarafından yazılan Türkçe Sözlükte kitap kavramının "Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kağıt yapraklarının bütünü" olarak tarif edilmesi karşısında, bir kitabın tamamını ya da anlamlı bir kısmını ihtiva eden fotokopilerinin - ciltlenmiş olsun veya olmasın - 5846 sayılı Kanun'un 81/1. maddesi kapsamında bandrole tabi bulunduğu ve katılan şirketin olayda ele geçen eserlere ilişkin hak sahipliğini kanıtlayan belgeleri sunduğu gözetildiğinde, sanık hakkında 5846 sayılı Kanun'un 71/1, 81/13. maddelerinin uygulanması gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi, aleyhe temyiz olmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.
28 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/33706 E. 2018/13214 K. 12.12.2018 Müzik eserini radyodan/TV’den yapılan yayın aracılığıyla umuma açık mahalde dinletmek/kastın yokluğuYayın akışı ve koşulları hususunda hiçbir tasarruf yetkisi bulunmaksızın, bir müzik eserini radyo kanalı üzerinden yapılan yayın aracılığıyla “...” isimli işletmesinde müşterilerine dinletmekten/izletmekten ibaret eylemin hukuki ihtilaf niteliğinde olduğu nazara alındığında, sanığın tazmini anlamda sorumluluğundan bahsedilebilir ise de, cezai yönden suç kastı bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
29 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/32805 E. 2016/15022 K. 12.04.2016 Kitap fotokopisi/bandrol yükümlülüğüBir kitabın bütün sayfalarını ihtiva eden fotokopilerinin - ciltlenmiş olsun veya olmasın - 5846 sayılı Kanun'un 81/1. maddesi kapsamında bandrole tabi bulunduğu gözetilerek, somut olayda; sanığa ait iş yerinde yapılan aramada şikayetçi Meslek Birliğinin bir kısmında hak sahibi olduğu kitap fotokopilerinin ele geçirildiği, bilirkişi raporunda belirtilen özellliklere göre, orjinalinden fotokopi çekilmek suretiyle çoğaltılan nüshaların kitap niteliğinde olduğu ve şikayetçinin olayda ele geçen Borçlar Hukuku kitabına ilişkin hak sahibi olduğuna ilişkin belgeleri sunduğu anlaşılmakla, eylem 5728 sayılı Kanun'la değişik 5846 sayılı Kanun'un 71/1, 81/13. maddelerine uyduğu halde yazılı şekilde hüküm kurulması, kararı verilmiştir.
30 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/32616 E. 2018/6744 K. 04.06.2018 Bir fiil ile aynı suçun birden fazla kişiye karşı işlenmesiMusiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'ne (...) üye sanatçıya ait eserin sanığın yetkilisi olduğu ... Super FM'de hak sahiplerinin izni dışında umuma iletilmesi sebebiyle yapılan yargılama sonucunda, İzmir (Kapatılan) 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi'nin 03.07.2014 tarih 2013/158 Esas, 2014/197 Karar sayılı kararı ile verilip Dairemizin 2016/8135 Esasına kayıtlı olarak aynı gün incelemesi yapılan ve bozulmasına karar verilen dava dosyasının da mevcut bulunduğunun anlaşılması karşısında … atılan meslek birliklerine üye birden çok sanatçının eserini, telif ücreti ödemeden radyoda yayınlandığı iddia olunan sanığın yayın tarihi ve saati de dikkate alındığında, aynı suçu tek bir fiille birden fazla kişiye karşı işleyip işlemediğinin ve hakkında TCK'nın 43/2. maddesinin (aynı neviden fikri içtima) uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılması zorunluluğu bozmayı gerektirmiştir.
31 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/19541 E. 2019/5715 K. 14.03.2019 Kitap fotokopisi/bandrol yükümlülüğüBir kitabın tamamını ya da anlamlı bir kısmını ihtiva eden fotokopilerinin - ciltlenmiş olsun veya olmasın - 5846 sayılı Kanun'un 81/1. maddesi kapsamında bandrole tabi bulunduğu ve katılan meslek birliğinin olayda ele geçen eserlere ilişkin hak sahipliğini kanıtlayan belgeleri sunduğu gözetildiğinde, sanık hakkında 5846 sayılı Kanun'un 71/1, 81/13. maddelerinin uygulanması gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi aleyhe temyiz olmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.
32 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/13580 E. 2017/3241 K. 10.04.2017 71. maddedeki suçlara ilişkin delilDava konusu eserlerin ... A.Ş. tarafından işletilen fotokopi çekim faaliyetinde bulunan işyerinde ele geçtiği ve sanığın söz edilen şirketin genel müdürü olduğu gözetildiğinde, eyleme doğrudan katıldığı konusunda mahkumiyet için yeterli kanıt bulunmaması karşısında temyiz davasının esastan reddiyle hükmün onanmasına kara verilmiştir.
33 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/12376 E. 2017/5204 K. 01.06.2017 Kitap fotokopisi/bandrol yükümlülüğüBir kitabın bütün sayfalarını ihtiva eden fotokopilerinin -ciltlenmiş olsun veya olmasın- 5846 sayılı Kanun'un 81/1. maddesi kapsamında bandrole tabi bulunduğu gözetilerek, tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.
34 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/12202 E. 2017/3586 K. 19.04.2017 Kitap fotokopisi/bandrol yükümlülüğüSanığın kırtasiye olarak işlettiği işyerinde yapılan aramada fotokopi yoluyla çoğaltılmış, ciltlenmiş, 41 adet eser ele geçirilmiş olup dosya arasında bulunan 27.12.2010 tarihli bilirkişi raporunda, incelenen suç konusu eserlerin tamamının ciltlenmiş fotokopilerden oluştuğu ve şeffaf plastikten yapılmış kapaklarının olduğunun bildirilmesi karşısında sanığın eyleminin 5846 sayılı Kanun’un 71/1. maddesine uyduğu gözetilmeksizin sanık hakkında aynı Kanun’un 81/4. maddesi uyarınca hüküm kurulması… nedeniyle kararın bozulmasına karar verilmiştir.
35 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/11791 E. 2016/1444 K. 09.02.2016 71. maddedeki suçlara ilişkin delilSanığın aşamalardaki savunmalarında suça konu fotokopi şeklindeki kitabı kendisinin çoğaltmadığını belirtmesine ve fotokopi makinesinin hard diskinde yaptırılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hard diske erişimin mümkün olmadığının anlaşılmasına göre; katılanlar vekillerinin şikayet dilekçelerine eklediği 01/11/2011 tarihli tutanak ile suç eşyasını temsil etmeyen kasa fişi haricinde sanığın savunmasının aksine, mahkumiyetini gerektirir nitelikte her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı halde beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi, Kabule göre de; a- Katılanların hak sahipliği belgelerini sunarak şikayetçi olmaları karşısında, sanık hakkında 5846 sayılı Kanun'un 71/1, 81/13. maddeleri uyarınca uygulama yapılması yerine 5846 sayılı Kanun'un 81/4. maddesi uyarınca mahkumiyet kararı verilmesi, b- Kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararı ile anılan maddenin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması nedeniyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu, kanuna aykırı ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye kısmen uygun olarak hükmün 5320 sayılı kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca bozulmasına karar verilmiştir.
36 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/11088 E. 2016/72 K. 11.01.2016 71. maddedeki suçlara ilişkin delilProf. Dr...... ile Prof. Dr. .... tarafından yazılan katılan şirketin hak sahibi bulunduğu "Türk Hukuk Tarihi" isimli ders kitabının izinsiz çoğaltılmış fotokopilerinin sanığın işlettiği .... isimli iş yerinden tanık olarak dinlenen üniversite öğrencileri ..., ... ve ... tarafından satın alınmış olduğu anlaşılmakla sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olduğu gözetilerek, mahkumiyeti yerine, yerinde görülmeyen ve yasal olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, Kanuna aykırı ve katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca kararın bozulmasına karar verilmiştir.
37 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/10817 E. 2016/17570 K. 09.05.2016 Kitap fotokopisi/bandrol yükümlülüğüSuç tarihinde İl Denetim Komisyonu Üyelerince, sanığa ait ... Kitap Kırtasiye Fotokopi isimli işyerinde yapılan denetimde katılan Meslek Birliğinin bir kısmında hak sahibi olduğu 11 adet kitap fotokopisinin ele geçirildiği ve açılan kamu davası üzerine sanığın beraatine karar verildiği anlaşılmış ise de,19.03.2012 tarihli arama, yakalama ve üst arama tutanağına göre, sanığın işyerinde yapılan aramada, katılanın hak sahibi olduğu eserin de bulunduğu bir kısım kitap fotokopilerinin yakalanması şeklinde gerçekleşen olayda, suça konu ürünlerin bandrolsüz olduğunu belirten bilirkişi raporu ile katılanın mali haklarına tecavüzde bulunulduğu, ayrıca 5846 sayılı Kanun'un 81. maddesinde yer alan ''Musiki ve sinema eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırılması zorunludur'' düzenlemesi uyarınca süreli olmayan yayınların bandrole tabi bulunduğu … bir kitabın bütün sayfalarını ihtiva eden fotokopilerinin -ciltlenmiş olsun veya olmasın- 5846 sayılı Kanun'un 81/1. maddesi kapsamında bandrole tabi bulunduğu gözetilerek, sanığın üzerine atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, Hükmün esasını oluşturan ve tefhimle geçerlilik kazanan kısa kararda “Niğde adli emanetinin 2012/235 sırasında kayıtlı fotokopilerin sahibine iadesine”karar verildiği halde, gerekçeli kararda bu husus gösterilmeyerek çelişkiye düşülmesi, bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak hükmün 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca bozulmasına karar verilmiştir.
38 Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/5824 E. 2016/5490 K. 08.03.2016 Kitap fotokopisi/bandrol yükümlülüğüBir kitabın bütün sayfalarını ihtiva eden fotokopilerinin - ciltlenmiş olsun veya olmasın - 5846 sayılı Kanun'un 81/1. maddesi kapsamında bandrole tabi bulunduğu gözetilerek, somut olayda; sanığa ait depoda yapılan aramada katılan Meslek Birliğinin bir kısmında hak sihibi olduğu 358 adet kitap fotokopisinin ele geçirildiği, bilirkişi raporunda belirtilen özelliklere göre, orjinalinden fotokopi çekilmek suretiyle çoğaltılan nüshaların kitap niteliğinde olduğu anlaşılmakla, 5846 sayılı Kanun'un suç tarihinde yürürlükte bulunan 5101 sayılı Kanun ile değişik 81. maddesinin 9. Fıkrasında 1/b alt bendi ile 5728 sayılı Kanun ile değişik 71/1, 81/13. maddelerinin karşılaştırarak lehe olan Kanun'un belirlenmesinden sonra uygulama yapılması gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi…. nedeniyle bozulmasına karar verilmiştir.